Vyúčtování vodného a stočného.

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování vodného a stočného.
ostatni

Text otázky

Dobrý den,prosím o radu,jak postupovat,když nový majitel domu,ve kterém jsem nájemcem bytu,rozpočítává spotřebu vody podle nálady a nebere v potaz hodnoty na vodoměru,který máme u svého bytu?V domě jsou 4 bytové jednotky,z toho jedna nemá vodoměr a 5.tým odběratelem je provozovna obchodu.Pan majitel spotřebu počítá podle orientačního stavu vodoměrů a zbytek: hlavní vodoměr mínus bytové a provozovna,svévolně napočítal nám.Prosím o radu,jak postupovat,jelikož nám již hrozil odpojením dodávky vody.Ještě by mě zajímalo,kde by se dalo požádat o certifikační protokol k vodoměru.Děkuji.Holasová

Odpověď na otázku

Rozúčtování studené vody je majitel objektu povinen provádět dle cenovéhovýměru č.1/2008, oddíl 2.41.00.11, písmeno e) a f). Tedy za e) podle dohodyuzavřené mezi odběratelem (majitelem objektu) a spotřebiteli (uživatelibytu nebo nebytových prostorů) účastnícími se rozúčtování.Za f) nedojde-li k dohodě podle písm. e) nejméně s polovinou spotřebitelů,provede se rozúčtování dle počtu obyvatelů bytu v závislosti na vybaveníbytu a podle počtu a druhu nebytových prostorů (směrná čísla roční potřeby vody).Máte-li instalovány bytové vodoměry a dohodou dle písmene e) se použijí proúčely rozúčtování, musejí mít platné úřední ověření dle zákona č. 505/90Sb.o metrologii. Užívají se dle §3, odst. 3 zákona v tzv. závazkovém vztahu.Při účtování studené vody dle bytových vodoměrů na Vás nemůže majitelobjektu přenášet rozdíl mezi vstupním vodoměrem a náměry bytových vodoměrů.Pokud tak činí, dopouští se dle §451 občanského zákoníku bezdůvodnéhoobohacení. Vzniklý rozdíl musí naúčtovat bytu s neměřenou spotřebou.Certifikační protokol pouze uvádí měřidla do oběhu v čR jako typ. Vy si všakmůžete zkontrolovat, zda má Váš vodoměr platné úřední ověření. To poznátepodle toho, že je na vodoměru umístěna úřední značka v podobě plomby nebosamolepicího štítku.Lhůta platnosti ověření vodoměru činí v případě vodoměrů na studenou vodu -6 roků a počítá se od 1. ledna roku následujícího po roce ověření. Tedy kdyžje dvojčíslí např. „00“, počítá se lhůta od 1.1.2001 a platí do 31.12.2006.Pokud je úřední ověření neplatné, nesmí se takovýto vodoměr pro účelyzávazkového vztahu použít. Použití měřidla bez platného ověření znamenávýznamné porušení zákona 505/90Sb..Závěrem je nutno dodat, že majitel je dle §687, odst. 1 občanského zákoníkupovinen zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užívánímbytu, kam bezesporu patří i dodávka studené vody.Není tedy oprávněn, jestliže je hrazená dle platné legislativy, jejídodávku přerušit.