vyúčtování vody

  1. ARTAV
  2. vyúčtování vody
ostatni

Text otázky

Poraďte z jakého právního předpisu či vyhlášky lze doložit Vámi uváděných 20% rozdílu mezi fakturačním a podružnými vodoměry. Děkuji.

Odpověď na otázku

Uváděná mezní hranice vychází z národního metrologického systému čR, jehož součástí jsou oznámení ve Věstníku ÚNMZ č. 9/1995 a č. 01/2003 z nichž vyplývá, že: „při posuzování vlastností měřičů protečeného množství studené a teplé užitkové vody v době platnosti jejich ověření se měřidlo (vodoměr na studenou a teplou užitkovou vodu) považuje za správné, pokud zjištěné chyby nepřesáhnou svojí hodnotou dvojnásobek dovolených chyb stanovených příslušným metrologickým předpisem a platných pro prvotní ověření vodoměrů“.Pro vodoměry fakturační i podružné (jako jakákoliv technická zařízení) jsou povolené odchylky (chyby měření), kdy maximální povolená odchylka činí (+-) 5%, tedy v součtu a se započtením výše uvedeného se jedná o citovaných 20%.Dvojnásobek dovolené chyby vychází ze skutečnosti, že ověření vodoměru je prováděno na laboratorních zařízeních ve státních zkušebnách, ale samotné vodoměry potom pracují v reálném provozu, který je od laboratorního prostředí výrazně odlišný.

Menu