vyúčtování záloh vodného a stočného a spol el.energie

  1. ARTAV
  2. vyúčtování záloh vodného a stočného a spol el.energie
ostatni

Text otázky

Prosím o sdělení odpovědí na následující otázky :V domě není osazen vodoměr pro studenou vodu / je umístěn v šachtě na ulici společný pro další 2 samostatné domy / Dle jaké vyhlášky je povinnen správce provádět rozúčtování vodného a stočnéhoDo jaké doby se musí provést vyúčtování vodného a stočnéhoZa jak dlouhou dobu jsou tyto nároky promlčeny od konce období na které jsou zálohy vybrányJak lze donutit správce,aby prováděl rozúčtování podle platných předpisůděkujiJeřábek

Odpověď na otázku

Vážený pane Jeřábku.Na Váš dotaz je poměrně jednoduchá odpověď. Jasná pravidla pro rozúčtování SV tak, jak je známe u tepla a TuV (Vyhl. 372/2001Sb.), v čR prostě neexistují.Pokusil jsem se provést rešerši legislativních norem, které se SV souvisí a mohou odpovědět na Váš dotaz.Zákon č. 274/2001 Sb. – zákon o vodovodech a kanalizacích.§8 (6) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem. Závazky vzniklé z této smlouvy přecházejí na právního nástupce vlastníka vodovodu nebo kanalizace a na právního nástupce provozovatele.§33 (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodovodu nebo kanalizace nebo jako provozovatel dopustí správního deliktu tím, žeb) neuzavře písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem podle §8 odst. 6, nebo nepostupuje v souladu s ustanovením §36 odst. 2,§33 (9) Za správní delikt se uloží pokutac) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b), odstavce 5 písm. b), i) nebo odstavce 6 písm. f) nebo l),§36 (3) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen informovat obecní úřad obce, v jejímž obvodu zajišťuje provoz vodovodu nebo kanalizace, a to před uzavřením písemné smlouvy podle §8 odst. 6, og) fakturaci, případné zálohové platbě a o způsobu vyúčtování,j) případných smluvních pokutách.§36 (4) Obecní úřad v přenesené působnosti zajistí, aby veřejnosti byly zpřístupněny informace o podmínkách pro uzavření smlouvy podle §8 odst. 6 uvedených v odstavci 3.Vyhláška č. 428/2001 Sb. – kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.(K §8 odst. 6 zákona)§13 (1) Smlouva o dodávce vody obsahuje kromě obecných náležitostí tytonáležitosti:f) způsob fakturace, včetně případných záloh, a způsob plateb.§27 (1) Množství odebrané vody v případě, že není osazen vodoměr, se stanoví podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12.