Zamrzlý vodoměr.

  1. ARTAV
  2. Zamrzlý vodoměr.
ostatni

Text otázky

Kdo odpovídá za vodoměr poškozený mrazem? Je umístěn v šachtě, která byla řádně předána dodavateli vody.Děkuji!

Odpověď na otázku

Vážený pane Nekulo!Ve svém dotazu přesně nespecifikujete, co si lze představit pod pojmem “ Je umístěn v šachtě, která byla řádně předána dodavateli vody“. Pokud máte od tohoto předání předávací protokol a dodavatel vody souhlasil s umístěním vodoměru, který je jeho majetkem v této šachtě a předávací protokol neobsahuje ujednání, kterým by dodavatel na vás přenesl povinnost zabezpečení vodoměru proti zamrznutí, pak za vodoměr odpovídá jeho vlastník, tj. dodavatel vody. Pro úplnost uvádím znění některých odstavců § 11 a 17 zákona č. 274/2001 Sb., „§ 11Vodovody “ (2) Vodovody musí být chráněny proti zamrznutí, poškození vnějšími vlivy, vnější a vnitřní korozi a proti vnikání škodlivých mikroorganismů, chemických a jiných látek zhoršujících kvalitu pitné vody. Další technické požadavky na stavby vodovodů stanoví prováděcí právní předpis.dále odst. 1,2 a 7 § 17(1) Povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené vlastníkem, popřípadě provozovatelem vodovodu. Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům pro montáž vodoměru, je odběratel povinen na písemné vyzvání provozovatele provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy na připojované stavbě nebo pozemku.(2) Odběratel je povinen umožnit provozovateli přístup k vodoměru, chránit vodoměr před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli závady v měření. Jakýkoliv zásah do vodoměru bez souhlasu provozovatele je nepřípustný a provozovatel má právo jednotlivé části vodoměru zajistit proti neoprávněné manipulaci. (7) Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem nebo přímým zásahem odběratele vedoucím k poškození vodoměru, hradí újmu a náklady spojené s výměnou vodoměru odběratel.