zpětná reklamace

  1. ARTAV
  2. zpětná reklamace
ostatni

Text otázky

Vážení, prosím o odpověď, kolik let zpětně je možné reklamovat (a zda vůbec) vyúčtování služeb. Po neúměrném nárůstu nedoplatku, jsme nechali prozkoumat naše vyúčtování odborníkem a zjistili jsme, že v příloze vyúčtování jsou uváděny správné započitatelné plochy pro TUV, ale v samotném vyúčtování jsou dvojnásobné. Bohužel jsme si této nesrovnalosti nevšimli dříve a přeplácíme tudíž již několik let.Děkuji za odpověď,I. Havránková

Odpověď na otázku

Reklamaci provedených vyúčtování do předchozích zúčtovacích období vyhláška č.372/2001Sb. nezná. Můžete však využít svého práva vyplývajícího z občanského zákoníku, který ve své osmé hlavě řeší promlčení v občanskoprávním vztahu.Konkrétně se jedná o ustanovení §107, odst. 1, kdy právo na vydání plnění z bezdůvodného obohacení se promlčí za dva roky ode dne, kdy se oprávněný dozví, že došlo k bezdůvodnému obohacení a kdo se na jeho úkor obohatil.Dále pak § 107, odst. 2, kdy právo na vydání plnění z bezdůvodného obohacení se promlčí za tři roky.Závěrem připomínáme i ustranovení § 101, kdy pokud není v dalších ustanoveních uvedeno jinak, je promlčecí doba tříletá a běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé Z výše uvedeného tedy vyplývá, že při použití výše uvedených ustanovení občanského zákoníku můžete reklamovat zpětně poslední tři zúčtovací období.