Způsob rozúčtování jednotek spotřební složky tepla.

  1. ARTAV
  2. Způsob rozúčtování jednotek spotřební složky tepla.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, domnívám se, že rozúčtovatel tepla v našem domě nepostupuje správně, když celkové množství naměřených jednotek v domě předem koriguje o stanovené korekce poloh některých bytů a celkové množství naměřených jednotek v domě je tak nižší, než by měl být bez takto odečtených korekcí.Tím zkresluje i cenu za jednotku a to i pro vlastníky bytů, kteří nemají nárok na korekci.Správný postup by měl být dle mého názoru tento : celkový počet naměřených jednotek na dům nijak nekorigovat, tím vyjde legitimní čistá cena za jednotku v poměru k nákladům spotřební složky tepla a korekce uplatnit až následně u bytů, kde v připadají v úvahu a u bytů, které nemají na korekce nárok poměrově dopočítat jednotky tak, aby celkový počet naměřených jednotek byl opět shodný s celkovým náměrem domu bez korekcí.Děkuji za odpověď, zda je tento mnou navrhovaný postup správný oproti současnému postupu rozúčtovatele.

Odpověď na otázku

Postup rozúčtování stanovuje vyhláška 372/2001Sb. v §4, odst. 3, který definuje, že: „Spotřební složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele úměrně výši náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.“Výpočtová metoda není explicitně předepsána, jsou pouze uvedena kriteria, které musí provedené rozúčtování splňovat. Kromě koeficientu polohy je naměřený počet jednotek korigován dalšími koeficienty, které zohledňují zejména různý výkon otopných těles a různý způsob přestupu tepla mezi indikátorem a otopným tělesem daný jeho materiálovými vlastnostmi.Tyto relevantní korekce však Vámi navržený postup neobsahuje a proto je nesprávný. Nemá smysl sčítat náměry na radiátorech různých typů a různého výkonu, neboť takový součet jednotek je pouze jakýkoliv smysl postrádající číslo, které nic nevypovídá o skutečném podílu spotřeby jednotlivých bytů a proto v žádném případě nemůže být kriteriem správnosti provedeného rozúčtování.Závěrem lze konstatovat, že, správnost výpočtové metody lze posuzovat výhradně z hlediska, zda výsledek splňuje všechna kriteria daná platnými legislativními i technickými (čSN EN 834 a 835) normami. Tedy mimo jiné v našem případě, zda spotřební složka reflektuje skutečnou spotřebu jednotlivých bytových jednotek, což je primárním záměrem použití tohoto způsobu rozúčtování.

Menu